Project Description

Описание на продукта
Rad-Sure™ гама индикатори за облъчване на кръв осигуряват позитивно визуално потвърждение на облъчването на определена минимална доза. Произведени от Gafchronic™ филм,м дозиметарът с най-висока резолюция в света Rad-Sure™ XR е стандартът за индикатори за облъчване на кръв повече от 25 години. Преди кръвният продукт и прикNot Irradiatedачения към него индикатор да бъдат облъчени, индикаторът показва “необлъчено” (Not Irradiated). След облъчването на кръвния продукт и прикачения към него индикатор думата “НЕ” (NOT) се затъмнява и индикатора се чете “ОБЛЪЧЕНО” (IRRADIATED). Rad-Sure™ гама индикатори за облъчване на кръв трябва да се използват с облъччватели, които имат цезий – 137 или кобалт – 60 източници на лъчение или други източници произвеждащи лъчение с равна или по – висока енергия.

Продуктов код
Rad-Sure15 Gy – 831377
Rad-Sure25 Gy – 831379