Project Description

Описание на продукта
Филтърът за обезлефкоцитяване B-Leuko е предназначен за обезлефкоцитяване на концентрати еритроцити и цяла кръв

Продуктов код
1570013 1